Tipy pre chlapčenské mená

Adam

Adam – je skúmavý, Adam je prvý človek, muž stvorený Bohom v raji, telo z hliny. Z tohto spojenia je odvodený aj pôvod krstného mena Adam z hebrejčiny, čo v preklade znamená “človek z hliny, pozemšťan”.

Adolf

Adolf – je dôveryhodný, má germánsky pôvod a jeho význam je “ušľachtilý vlk”. Nositeľov tohto mena oslovujeme Adolfík, Ady, Dolfík.

Adrián

Adrián – je trpezlivý, má latinský pôvod a v preklade znamená “muž od mora, z talianskeho mesta (H)adrie”. Nositeľov tohto mena oslovujeme Ado, Adko, Aďo.

Alan a Alana

Alan a Alana – sú rezervovaní, majú keltský pôvod a význam mena v preklade je “súlad, svornosť”. Nositeľov týchto ojedinelých mien oslovujeme Ali, Alanko, Ala, Alka.

Albert

Albert – je nespútaný, má germánsky pôvod, na Slovensku je ojedinelé a vo voľnom preklade znamená “vznešený”.

Albín

Albín – je tajomný, má latinský pôvod a v preklade znamená “biely”. S nositeľmi tohto mena sa na našom území stretávame výnimočne.

Aleš

Aleš – je pozorný, je českou podobou ruského mena Alexej, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená “obranca”. Nositeľov oslovujeme Alino, Ali.

Alexander

Alexander – je atraktívny, má grécky pôvod a v preklade jeho význam znamená “obranca mužov”. Nositeľov tohto nielen na ruskom

území, ale aj na Slovensku zaužívaného mena oslovujeme väčšinou Alex, Saša.

Alexej

Alexej – toto mužské meno má grécky pôvod a v preklade znamená “záštita, pomoc”. Nositeľov tohto u nás menej častého mena oslovujeme Saša, Lexa, Alex.

Alfonz

Alfonz – je flexibilný, má nemecký pôvod a v preklade znamená “pripravený na boj”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku veľmi nestretávame a oslovujeme ich Alf, Alfík, Ali. Alfonzovia.

Alfréd

Alfréd – je zdvorilý, má anglický pôvod a jeho význam je “múdry radca”. Nositeľov tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Alf, Alfík, Fredy.

Alojz

Alojz – vie odhadnúť ľudí. Toto mužské meno sa k nám dostalo zo starej francúzštiny a označuje slávneho bojovníka. Nositeľov tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme Lojzo, Lojzko, Lojzík.

Ambróz

Ambróz – pracuje systematicky, má grécky pôvod a v preklade znamená “nesmrteľný”, “nebeský”. S nositeľmi tohto krstného mena sa stretávame zriedkavo.

Andrej

Andrej – má rád slobodu, z gréckeho Andreas, čo znamená statný, mužný, odvážny a pomerne zaužívané meno.

Anton

Anton – je aktívny, má latinský pôvod a jeho význam je “popredný”, “vynikajúci”. Nositeľov tohto u nás menej rozšíreného mena oslovujeme Tónko, Tóno, Toník, Tondo.

Arnold

Arnold – je sebaistý, má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znie “orlí vládca, silný ako orol”. Na Slovensku sa stretneme s nositeľmi tohto mena len ojedinele a oslovujeme ich Arno, Arko, Arnoldko, Arnie. Arnoldovia.

Arpád

Arpád – je presný. Arpád je meno maďarského kráľovského rodu a v preklade znamená “jačmeň”. Nositeľov tohto na Slovensku miestami zaužívaného mužského krstného mena oslovujeme Arpádko, Arpi, Arpino.

Augustín

Augustín – je odvážny, rozhodný, empatický a oddaný. Mužské meno Augustín má latinský pôvod a v preklade znamená “majestátny”. Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena iba výnimočne a oslovujeme ich August, Gusto.

Aurel

Aurel – je opatrný, má latinský pôvod a v preklade znamená “zlatý”, “zlatučký”. S nositeľmi krstného mena Aurel sa stretávame na Slovensku ojedinele a oslovujeme ich aj Aurelko, Aurélik, Arko. Aurelovia.

Bartolomej

Bartolomej – si verí, je to novozákonné meno hebrejského pôvodu a v preklade znamená “Talmajov syn”. Mužov s týmto menom stretávame u nás iba výnimočne a oslovujeme ich Barto, Berco.

Belo

Belo – má rýchle reakcie, meno je odvodené od mena Vojtech, ktoré má slovanský pôvod a v preklade znamená “tešiteľ vojska”. Nepatrí medzi veľmi používané mená.

Beňadik

Beňadik – je kreatívny, má latinský pôvod a význam tohto mena je “požehnaný”. Beňadikovia majú nepokojnú povahu, ktorá sa spája s veľkou emotívnosťou, dobrou aktívnosťou a priemernými reakciami.

Benjamín

Benjamín – je nepokojný, je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je “milovaný syn”. Nositeľov tohto na našom území zriedkavého mena oslovujeme Ben, Benjamínko, Bendži.

Bernard

Bernard – je drsný, má nemecký pôvod a význam mena je “silný medveď”. Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Berny, Beny.

Blahoslav

Blahoslav – je vecný, má slovanský pôvod a význam mena je “blahoslavený”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo.

Blažej

Blažej – je realista. Blažej je svätecké meno, má grécky pôvod a v preklade znamená “nezrozumiteľne hovoriaci”.

Bohdan

Bohdan – je výrečný, má slovanský pôvod a znamená “dar boží, daný Bohom”. Nositeľov tohto na Slovensku zriedkavého krstného mena oslovujeme Bohdanko, Body, Danko.

Bohumil a Bohumila

Bohumil a Bohumila – sú opatrní, majú slovanský pôvod a ich význam je “milý bohu, milá bohu”. S nositeľmi týchto mien sa na Slovensku stretávame zriedkavo.

Bohumír

Bohumír – má bezprostrednú povahu, má slovanský pôvod a znamená “Bohu mier”, “zmieruj sa s Bohom”. Toto krstné meno je zaužívané skôr na území Čiech ako na Slovensku. Bohumírovia oslavujú meniny 8. novembra a voláme ich Bohuš, Bohuško.

Bohuš

Bohuš – je nežný komediant, má český pôvod a vo voľnom preklade znamená “Bohu sláva”. Odvodené je od mena Bohuslav, Bohumil.

Bohuslav

Bohuslav – je ustálený, je u nás ojedinelé, má slovanský pôvod a jeho význam je “Bohu sláva”, “Boha oslavuj”. Oslovujeme ich Bohuš, Bohun.

Boleslav

Boleslav – je dôstojný, má slovanský pôvod a význam mena je “viac slávy”, “slávny”. Nositeľov tohto u nás ojedinelého mena oslovujeme Bolek, Slávko.

Bonifác

Bonifác – je záhadný, má latinský pôvod a význam mena je “človek dobrého osudu”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame ojedinele.

Boris

Boris – je spoľahlivý, má ruský pôvod a je odvodené z mongolského slova bogori, ktoré znamená “malý”. Nositeľov tohto u nás menej rozšíreného mena oslovujeme aj Borisko, Bori, Borko.

Branislav

Branislav – je uvážlivý, má slovanský pôvod a význam mena je “bráň slávu”. Nositeľov tohto u nás bežne zaužívaného mena oslovujeme Branko, Braňo.

Bruno

Bruno – žije vo svete fantázie, je to svätecké meno, má nemecký pôvod a význam mena je “hnedý vládca”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame skôr ojedinele a oslovujeme ich Bruno, Brunko.

Bystrík

Bystrík – je bohatý duchom, je nové slovenské meno odvodené zo slova “bystrý”. Je jedným z prvých kresťanských mien na Slovensku.

Ctibor

Ctibor – je nedôverčivý, má slovanský pôvod a jeho voľný preklad znie “bojuj za česť”. Na Slovensku sa stretneme s nositeľmi tohto mena len výnimočne a oslovujeme ich Ctiborko, Borko.

Cyprián

Cyprián – je strohý, má latinský pôvod a v preklade znamená “muž z ostrova Cypru”. Na Slovensku stretávame Cypriánov iba výnimočne.

Cyril

Cyril – je citlivý, má grécky pôvod a význam mena je “pán”. Tí, čo vládnu na zemi – tak možno v stručnosti charakterizovať Cyrilov. Sú citliví, spoločenskí, intuitívni a dynamickí.

Dalibor

Dalibor – je oddaný rodine, má slovanský pôvod a znamená “vzďaľuj boj”. Nositeľov tohto u nás málo rozšíreného mena (vyskytuje sa skôr na území Čiech), oslovujeme Dali, Daliborko.

Daniel

Daniel – jeho púť sprevádzajú slnečné lúče, je starozákonné, má hebrejský pôvod a význam mena je “Boh je sudca”. Je bežne zaužívané a jeho domácke podoby sú Danielko, Danko, Dan, Dano.

Dávid

Dávid – je subjektívny, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “miláčik”. Toto biblické meno patrí na našom území medzi populárne a nositeľov oslovujeme aj Dávidko, Dado, Dadko.

Demeter

Demeter – je uzavretý, je gréckeho pôvodu a v preklade znamená “patriaci bohyni úrody Daméter”. Na Slovensku sa stretávame s týmto menom zriedkavo. Nositeľov oslovujeme Demo, Demko, či Demi.

Denis a Denisa

Denis a Denisa – sú váhaví, majú grécky pôvod. V preklade znamenajú “zasvätení bohu vína, úrody a plodnosti Dionýzovi”. Patria na našom území medzi obľúbené a nositeľov oslovujeme Deniska, Danka, Deni, Denisko.

Dezider

Dezider – je priamy, má latinský pôvod a jeho význam v preklade znie ako “žiadajúci”, “vyžiadaný”. Nositeľov tohto málo zaužívaného mena oslovujeme Dežo, Dežko.

Dionýz

Dionýz – je tichý, je meno gréckeho pôvodu a v preklade znamená “zasvätený bohu Dionýzovi” (gréckemu bohu vína, úrody a plodnosti). Dionýzovia sú muži, ktorým mnohokrát ťažko rozumieme.

Dobroslav

Dobroslav – je plachý, má slovanský pôvod s významom “dobrý, dobrotivý”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne a skôr v dávnejšej minulosti.

Dominik

Dominik – sa rád vzdeláva, je to svätecké meno, latinského pôvodu a jeho význam je “pánov.” Meno Dominika je ženskou

podobou mena Dominik. Oslovujeme ich Domko, Domino.

Drahomír

Drahomír – je dobrosrdečný, má slovanský pôvod a význam mena je “komu je drahý mier”. Nositeľov tohto menej častého mena oslovujeme Drahoš, Drahoško.

Drahoslav

Drahoslav – má slovanský pôvod, ktorého význam je “drahý tomu, komu je drahá sláva”. Týchto mužov oslovujeme Drahoš, Drahoško.

Dušan

Dušan – je svojský, je južnoslovanskou skrátenou podobou mien Duchoslav a Dušislav, a v preklade znamená “slávny duchom”.

Edmund

Edmund – je precízny, má anglický pôvod a v preklade znamená “mocný ochranca”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame výnimočne a oslovujeme ich aj Edmo, Edmino, Edminko.

Eduard

Eduard – je neúnavný, má anglický pôvod a význam mena je “mocný, bohatý strážca”. Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Edo, Edko.

Eliáš

Eliáš – je znášanlivý, má hebrejský pôvod a znamená “môj Boh”. Je aj so slovom Iľja zaužívané skôr v rusky hovoriacich krajinách, kde ich oslovujú Iľjuška, Ilek, Elo, Eli. Iľja aj Eliáš.

Emanuel

Emanuel – je svojhlavý, je starozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “s nami je Boh”. Nositeľov tohto skôr ojedinelého mena oslovujeme Eman, Emo, Emko.

Emil

Emil – je introvert, má latinský pôvod a v preklade znamená “horlivý”, “pracovitý”. Nositeľov tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Emil, Emilko. Emilovia.

Erik

Erik – sa vie dobre zorientovať, má škandinávsky pôvod a v preklade znamená “ctihodný vládca”. Na Slovensku je menej zaužívané, rovnako ako aj ženská podoba tohto mena.

Ernest

Ernest – má umelecké sklony, má nemecký pôvod a v preklade znamená “čestný, rozhodný, horlivý”. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Erny, Ernestko. Ernestovia.

Ervín

Ervín – je dobroprajný, na Slovensku je to ojedinelé meno, má nemecký pôvod a význam mena je “priateľ cti, vojska”. Ervínovia patria skôr k tvrdohlavým, no dobroprajným ľuďom.

Eugen

Eugen – je láskavý, má grécky pôvod a jeho význam je “blahorodý, urodzený”. S Eugenmi sa na Slovensku stretávame len výnimočne. Nositeľov tohto mena oslovujeme Geňo, Genko, Žeňo.

Fedor

Fedor – je pracovitý, je slovenskou podobou ruského mena Fjodor, ktoré je vytvorené z gréckeho mena Theodóros a znamená “boží dar”. Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme Fedorko, Feďo.

Félix

Félix – je svojrázny, má latinský pôvod a v preklade znamená “šťastný”. Na Slovensku sa s nositeľmi krstného mena Félix stretávame zriedkavo a oslovujeme ich aj Felino, Félixko.

Ferdinand

Ferdinand – je zvedavý, má germánsky pôvod a význam mena je “smelý ochranca”. Na našom území sa vyskytuje len ojedinele.

Filip

Filip – je iniciatívny, má grécky pôvod a v preklade znamená “milovník koní”. Na Slovensku je toto meno v súčasnosti populárne a jeho nositeľov oslovujeme prevažne Filipko.

Florián

Florián – je “pracant”, je latinského pôvodu a v preklade znamená “kvet”. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Floro, Frolo, Florino, Florinko.

František

František – je bystrý, je talianskeho pôvodu, bolo odvodené od mena svätého Františka z Assisi a znamená “malý Francúz”. Uvedené krstné meno je na našom území bežne zaužívané. Nositeľov oslovujeme aj Fero, Ferino, Feri, Ferko.

Frederik a Frederika

Frederik a Frederika – sú svojhlaví, sú románskou podobou mena Fridrich, ktoré je nemeckého pôvodu a v preklade znamená “mierumilovný vládca”.

Fridrich

Fridrich – je šarmantný, má germánsky pôvod a jeho význam v preklade je “mierny vladár”. Fridrichovia sú nezávislí, bojovní a svojhlaví. Nie je ľahké ovládať ich.

Gabriel

Gabriel – je činorodý, je starozákonné, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “Boh je silný, muž boží”. Nositeľov tohto nie veľmi častého mena oslovujeme Gabo, Gabino.

Gašpar

Gašpar – je cieľavedomý, je to novozákonné mužské meno z orientu s pôvodným významom “nesúci poklad”. S nositeľmi mena Gašpar sa na Slovensku stretávame ojedinele.

Gejza

Gejza – je rázny, pochádza z tureckého slova jeg, ktoré označuje vojenské hodnosti. S nositeľmi mena Gejza sa na Slovensku stretávame ojedinele a po domácky ich oslovujeme Gejzík.

Gregor

Gregor – je avantgardný, je gréckeho pôvodu a v preklade znamená “ostražitý”. S nositeľmi mena Gregor sa na Slovensku stretávame ojedinele. Oslovujeme ich Gregor, Gregorko.

Gustáv

Gustáv – je prispôsobivý, má švédsky pôvod a jeho význam je “opora Gotlanďanov”. Nositeľov tohto ojedinelého mena najčastejšie oslovujeme Gustík, Gusto.

Henrich

Henrich – skrýva svoje reakcie, má germánsky pôvod a jeho význam je “vládca domu”. Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme Henry, Heňo.

Hubert

Hubert – má nemecký pôvod a v preklade znamená “duchaplný”, čo ich aj charakterizuje. Ak sa stretneme s nositeľmi tohto neobyčajného mena, oslovujeme ich Bert, Hubertík. Na Slovensku je svätý Hubert patrónom poľovníkom.

Hugo

Hugo – je horlivý, má nemecký pôvod a jeho význam je “duchaplný”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame iba výnimočne.

Ignác

Ignác – stále niečo hrá, má latinský pôvod a jeho význam je “ohňový, rozpálený”. Na Slovensku je toto meno málo rozšírené.

Igor

Igor – je svedomitý, je ruské meno islandského pôvodu a význam mena je “boh Ingvio ochraňuje”. Nositeľov tohto sympatického mena oslovujeme Igorko, Igino.

Imrich

Imrich – je nekompromisný, je nemeckého pôvodu a v preklade znamená “pracovitý vládca”. Na našom území sa toto meno vyskytuje v menšej miere a jeho nositeľov oslovujeme Imro, Imino, Iminko.

Ivan

Ivan – je zodpovedný, má slovanský pôvod a význam mena je “Boh je milostivý”. Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivanko, Ivko.

Izidor

Izidor – je svedomitý, má grécky pôvod a význam mena je “dar egypstkej bohyne slnka Izis”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame na našom území ojedinele.

Jakub

Jakub – vychádza z neho veľká sila a bojovnosť, je starozákonné, má hebrejský pôvod a jeho význam je “držiaci sa za pätu”, “druhorodený”. Toto meno môžeme zaradiť medzi populárne a nositeľov oslovujeme Kubo, Kubík, Jakubík, Jakubko.

Ján

Ján – je aktívny, má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená “Boh je milostivý”. Nositeľov tohto tradičného mena, ktoré je v súčasnosti u nás menej zaužívané, oslovujeme Janko, Janík, Janíčko.

Jarolín

Jarolín – je samostatný, má grécky pôvod a v preklade znamená “sväté meno”. S týmto zvláštnym menom sa stretneme na našom území len veľmi málo.

Jaromír

Jaromír – je prelietavý, má slovanský pôvod a význam mena je “slávny silou, bujnosťou.”

Jaroslav

Jaroslav – je pôžitkár, má slovanský pôvod a jeho význam je “sláv silu”. Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Jarko, Jaro, Jarino, Jarinko.

Jerguš

Jerguš – je snaživý, je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckeho pôvodu a v preklade znamená “ostražitý”. Mužské meno Jerguš je u nás pomerne málo rozšírené.

Jozef

Jozef – má vyrovnanú povahu, má hebrejský pôvod a význam mena je “Boh pridá, rozhojní”. Nositeľov tohto skôr v minulosti zaužívaného mena, ktoré sa prevažne dedí, oslovujeme Jožko, Jojo, Dodo, Dodko.

Július

Július – je rozumný, má latinský pôvod a význam mena je “vlasatý”, “mladý”. Nositeľov tohto na našom území menej rozšíreného mena oslovujeme Julo, Julko.

Juraj

Juraj – je svätecké, má grécky pôvod a v preklade znamená “roľník”. Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Juro, Jurko, Ďuri, Ďurko.

Kamil

Kamil – je galantný. Toto meno na nás dýcha ďalekou orientálnou exotikou a v preklade znamená “chrámový sluha”. Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Kamo, Kami, Kamilko.

Karol

Karol – rád “kraľuje”, pochádza zo staronemčiny, v preklade znamená “muž, manžel” a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Na našom území je toto meno bežne zaužívané. Oslovujeme ich aj Karolko, Kajo, Kajko, Karči.

Kazimír

Kazimír – všetko zvláda, má slovanský pôvod a v preklade znamená “ten, kto kazí mier”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame málokedy.

Klement

Klement – je galantný, má latinský pôvod a v preklade znamená “prívetivý”, “láskavý”. S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame iba výnimočne a oslovujeme ich napríklad Klementík, Klemo.

Koloman

Koloman – je disciplinovaný, má keltský pôvod a v preklade znamená “pustovník”. Nositelia tohto na Slovensku málo zaužívaného mena sa prejavujú ako tajomní, neprístupní a nevľúdni. Sú mlčanliví, utiahnutí do seba a ťažko menia svoje názory.

Konštantín

Konštantín – je sebaistý, iniciatívny a ambiciózny muž, latinský pôvod a v preklade znamená “stály, pevný”. Nositeľov tohto krstného mena stretávame výnimočne a oslovujeme ich prevažne Konštantínko, Tino, Tinko.

Kornel

Kornel – je živý, má latinský pôvod a je odvodené zo slova cornu, ktoré znamená “roh”. S nositeľmi tohto krstného mena sa u nás stretávame len málokedy.

Kristián

Kristián – je podnikavý, má grécky pôvod a jeho význam je “kresťan, Kristovi zasvätený”. Ak sa stretneme s nositeľmi tohto v súčasnosti na Slovensku obľúbeného krstného mena, oslovujeme ich napríklad Kris, Kristiánko.

Krištof

Krištof – sa pokúša prísť veciam na koreň, má grécky pôvod a v preklade znamená “nositeľ Krista”. Krištofovia patria medzi ľudí, ktorí sa po celý život pokúšajú prísť veciam na koreň.

Ladislav

Ladislav – je dynamický, Ladislava – je neposedná, je odvodené od mužského mena Ladislav. Nositeľky tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Laďa, Laďka,mužov Laďo.

Leonard

Leonard – žije naplno, má nemecký pôvod a v preklade znamená “silný (ako) lev”. Nositeľov tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme Leo, Leny.

Leopold

Leopold – je ochotný, má latinizovaný nemecký pôvod a v preklade znamená “v ľude odvážny”. S nositeľmi tohto krstného mena sa u nás stretávame len zriedkavo a oslovujeme ich prevažne Leo.

Levoslav

Levoslav – je oduševnený, je to slovanské meno a jeho význam je “leva oslavuj”, “silný ako lev”. Nositeľov krstného mena Levoslav na Slovensku stretneme v súčasnosti zriedkavo a oslovujeme ich Lev, Levino, Levko, Levík, Slávko.

Ľubomír

Ľubomír – je charizmatický, má slovanský pôvod a jeho význam je “mierumilovný”. Nositeľov tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ľubo, Ľubko, Ľuboško.

Ľuboš aj Ľubor

Ľuboš aj Ľubor – sú veľmi podnikaví muži, majú český pôvod. Ľuboš vo voľnom preklade znie ako “ľúbený, milý” a Ľubor ako “mierumilovný”. Nositeľov týchto na Slovensku ojedinelých krstných mien oslovujeme Ľuboško, Ľubko, Ľuborko.

Ľuboslav a Ľuboslava

Ľuboslav a Ľuboslava – sú aktívni, sú to novšie mená slovanského pôvodu s významom “ľúbosť sláv”, “oslavuj” a “ľúb slávu”. S nositeľmi mien Ľuboslav či Ľuboslava sa stretávame málokedy. Oslovujeme ich Ľubo, Ľuboš, Slavo, a Ľuba, Ľubica, Slava.

Ľudomil

Ľudomil – má úžasnú intuíciu, má slovanský pôvod a voľný preklad mena je “ľudu milý”. Ak sa stretneme s oslávencom tohto na Slovensku menej rozšíreného mena, oslovujeme ho Ľudo, Ľudko, Ľudomilko.

Ľudovít

Ľudovít – je predvídavý, patrí medzi menej zaužívané mená. Je nemeckého pôvodu a v preklade znamená “slávny bojovník”, “preslávený v boji”. Nositeľov oslovujeme Ľudo, Ľudko, Ľudovítko, Lalino.

Lukáš

Lukáš – má zmysel pre spravodlivosť, má latinský pôvod a v preklade znamená “pochádzajúci z Lukánie, kraja v južnom Taliansku”. Na Slovensku je toto z biblie známe meno populárne. Nositeľov oslovujeme prevažne Lukáško, Lukino, Luko, Ljuk.

Marcel

Marcel – je rozvážny, má latinský pôvod a jeho význam je “bojovník”. Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Marcelko, Macko, Maco.

Marek

Marek – má latinský pôvod a v preklade znie “bojovník”. Toto meno patrí na Slovensku medzi pomerne zaužívané.

Marián

Marián – je inteligentný, má latinský pôvod a jeho význam je “patriaci rímskemu rodu Mariovcov”. Nositeľov tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Majko.

Mário

Mário – je vytrvalý, má latinský pôvod a je domácou podobou rímskeho rodového mena Marius, ktoré znamená “muž”.

Maroš

Maroš – latinský pôvod, zasvätený Márii, je to tiež obľúbené meno a je odvodené od mena Martin. Nositeľov oslovujeme najmä Maroško, Majo, Majko.

Martin

Martin – má latinský pôvod a v preklade znamená “zasvätený bohovi Marsovi”, v prenesenom význame “bojovný”. Toto krstné meno patrí na Slovensku k stále rozšíreným a nositeľov oslovujeme aj Martinko, Maťo, Maťko.

Matej

Matej – je komunikatívny, je novozákonné meno, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “dar boha”. Nositeľov tohto na Slovensku pomerne obľúbeného mena oslovujeme Maťo, Maťko.

Matúš

Matúš – je precitlivený a plný záhadnosti, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “dar boží”. Na Slovensku je toto krstné meno veľmi obľúbené a oslávencov oslovujeme aj Matúško, Maťko, Maťo.

Maximilián

Maximilián – je pokojný, má latinský pôvod a v preklade znamená “najväčší, významný”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku nestretávame často a oslovujeme ich Max, Maxík, Maxo, Maximiliánko.

Medard

Medard – je všestranný, má germánsky pôvod a jeho význam je “mocný”, “udatný”. Aj keď sa s Medardom na území Slovenska stretávame len ojedinele, k menu sa viaže pranostika o počasí.

Metod

Metod – je emotívny, má grécky pôvod a význam mena je “metóda”. Ich dominantnými vlastnosťami sú intuícia, intelekt a spoločenskosť. Sú aj obdarení veľkou emotívnosťou, obdivuhodnou aktivitou a rýchlymi reakciami.

Michal a Michaela

Michal a Michaela – sú veľkorysí. Mužské meno Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená “ako Boh”, Bohu podobný”. Toto starozákonné biblické meno patrí na našom území (aj v ženskej podobe Michaela) k bežne zaužívaným a nositeľov oslovujeme Mišo, Miško, Michalko (Miša, Miška, Michaelka).

Mikuláš

Mikuláš – je zhovievavý, toto meno pochádza z gréčtiny a v preklade znamená “víťaz”. Jeden z najviac uctievaných kresťanských svätcov bol práve biskup menom Mikuláš, o ktorom sa šíria mnohé historky a legendy.

Milan

Milan – je solídny, má slovanský pôvod a v preklade znamená “milý”. Toto krstné meno patrí na Slovensku medzi zaužívané a jeho nositeľov oslovujeme prevažne Milanko.

Miloš

Miloš – má “železnú” vôľu. Mužské meno Miloš je domácou podobou mena Miloslav, má slovanský pôvod a v preklade znamená “milý”.

Miloslav

Miloslav – je dôkladný, slovanský pôvod a význam mena je “slávny milosťou” alebo “milujúci slávu”. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Milo, Milko.

Miroslav

Miroslav – je realista, má slovanský pôvod a význam mena je “mier slávi”, “mierumilovný”. Nositeľov tohto na Slovensku zaužívaného mena oslovujeme prevažne Miro, Mirko, Miňo.

Mojmír

Mojmír – je spoločenský. Mužské meno Mojmír sa na našom území vyskytuje výnimočne, má slovanský pôvod a jeho význam je “(buď) môj mier, svet”. Chlapcov a mužov s týmto menom oslovujeme Mojko, Miro, Mirko.

Móric

Móric – je obdarený veľkou emotívnosťou, má latinský pôvod a jeho význam znie “pochádzajúci z Mauretánie” (v Severnej Afrike). Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena zriedkavo a oslovujeme ich Móricko, Mórko. Móricovia.

Nikola a Nikolaj

Nikola a Nikolaj – sú inteligentní. Ženské a mužské meno Nikola, Nikolaj majú francúzsky pôvod a v preklade znamenajú “víťazstvo”. Ak sa stretneme s nositeľmi tohto menej rozšíreného mena, oslovujeme ich Niki, Nika, a Nik, Nikino.

Norbert

Norbert – je jemnocitný, má nemecký pôvod a jeho význam je “slávny Severan”. Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Norko, Noro, Norbi.

Oldrich

Oldrich – je panovačný, má nemecký pôvod a v preklade znamená “dedičný vládca”. Na Slovensku sa s nositeľmi tohto krstného mena stretávame výnimočne.

Oleg

Oleg – láka ho literárna oblasť, má škandinávsky pôvod a v preklade znamená “zdravý, šťastný”. Toto meno je početne zastúpené predovšetkým v rusky hovoriacich a okolitých krajinách, kde jeho nositeľov oslovujú Oľja, Olin.

Oliver

Oliver – je nepokojný, má latinský pôvod a význam mena je “pestovateľ olív”. Nositeľov tohto na Slovensku v súčasnosti populárneho mena oslovujeme Oli, Olik, Oliverko.

Ondrej

Ondrej – miluje slobodu, má grécky pôvod a v preklade znamená “statný”, “mužný” “odvážny”. Krstné mená Ondrej patrí na našom území medzi bežne zaužívané.

Oskár

Oskár – je rád obklopený ľuďmi. Má germánsky pôvod a jeho význam je “božská kopija”. Dôkladne zhodnotia situáciu, kým začnú konať.

Oto

Oto – je spokojný, má nemecký pôvod a jeho význam je “ochranca majetku”. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Otko, Otík, Otíček.

Pankrác

Pankrác – je extrovertný, má grécky pôvod a význam mena je “všemocný”. S nositeľom tohto mena sa stretávame na Slovensku výnimočne.

Patrik

Patrik – je elegantný, má latinský pôvod a jeho význam je “urodzený”, “patricijský”. Nositeľov tohto pomerne populárneho mena oslovujeme Paťo, Paťko.

Pavol

Pavol – je víťaz, má latinský pôvod a význam mena je “malý, skromný”. Pavlov oslovujeme Pali, Palino, Palko.

Peter

Peter – je intuitívny, má grécky pôvod a význam mena je “pevný ako skala”. Nositeľov tohto mena oslovujeme Peťo, Peťko, Petrík.

Pravoslav

Pravoslav – nemá rád intrigy a podrazy. Pravoslav je novšie slovanské mužské meno a jeho význam je “právo sláv”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame iba ojedinele.

Prokop

Prokop – je realista, má grécky pôvod a v preklade znamená “pripravený na boj”, “priekopník”.

Radoslav a Radoslava

Radoslav a Radoslava – majú slovanský pôvod a význam mien je “radujúci(a) sa, sláviaci(a) radosť”. Nositeľov mužského mena oslovujeme Radko, Rado a Radoslavy (Radka alebo Rada).

Radovan

Radovan – je zmyselný, má slovanský pôvod a jeho význam znamená “radujúci sa”. Nositeľov tohto mena oslovujeme Rado a Radko.

Radúz

Radúz – je striedmy, má slovanský pôvod a jeho význam je “radujúci sa”, “radostný”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame u nás zriedkavo a oslovujeme ich Radúzko, Rado, Radko.

Rastislav

Rastislav – je dobrý pozorovateľ, má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená “ten, kto rastie v sláve”. Nositeľov tohto mena oslovujeme Rasťo, Rastík a patrí medzi menej zaužívané.

René

René – je hĺbavý, má latinský pôvod a v preklade znamená “znovuzrodený”. Nositeľov tohto na našom území ojedinelého mena oslovujeme jednoducho René, prípadne aj Ren, Reno, Renko.

Richard

Richard – je diskrétny, má germánsky pôvod a v preklade znamená “silný vládca”. Nositeľov tohto vznešeného a bežne zaužívaného mena oslovujeme väčšinou Rišo, Riško, Riki, Riko.

Róbert

Róbert – je činný, má nemecký pôvod a jeho význam je “slávny”. Nositeľov tohto u nás bežne zaužívaného mena oslovujeme Robko, Robo, Robino.

Roland

Roland – má fantáziu, má nemecký pôvod a jeho význam je “slávny hrdina”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame zriedkavo. Ak predsa, oslovujeme ich Rolandko, Rolo, Rolino.

Roman a Romana

Roman a Romana – sú aktívni, majú latinský pôvod a znamenajú “pochádzajúci(a) z Ríma”. Nositeľov týchto na Slovensku bežne zaužívaných mien oslovujeme Romko, Romanko, Romanka, Romina.

Rudolf

Rudolf – má pevnú vôľu, má germánsky pôvod a v preklade znamená “slávny vlk”. Nositeľov tohto v súčasnosti menej zaužívaného a skôr dedičného mena, oslovujeme prevažne Rudko, Rudo, Rudino.

Samuel

Samuel – je seriózny a usilovný muž, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “meno božie”. Toto biblické starozákonné meno je na Slovensku menej zaužívané a nositeľov oslovujeme Samo, Samko. Samuelovia.

Sergej

Sergej – je muž dvoch tvárí, má latinský pôvod a význam mena je “sluha, strážca”. Nositeľov tohto u nás ojedinelého mena oslovujeme Sergejko, Serjožka, Serdži.

Servác

Servác – je inteligentný, latinský pôvod a v preklade znamená “záchranca”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame málokedy.

Silvester

Silvester – prináša posolstvo nádeje. Deň, v ktorom sa lúčime so starým rokom, nesie meno pápeža Silvestra I. Mužské meno Silvester má latinský pôvod, pričom v preklade znamená “lesný, z lesa”.

Šimon a Simona

Šimon a Simona – sú vplyvní a sú to v súčasnosti na Slovensku populárne mená. Ide o novozákonné hebrejské mená, ktoré v preklade znamenajú “počúvajúci, počúvajúca”. Nositeľov oslovujeme napríklad Šimonko, Simonka. Šimonovia aj Simony.

Slavomír

Slavomír – je večný chlapec, má slovanský pôvod a význam mena je “sláviaci mier”. Nositeľov tohto na našom území menej rozšíreného mena oslovujeme Slavo, Slavko.

Stanislav

Stanislav – je zásadový, má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená “upevni slávu, staň sa slávnym”. Toto krstné meno je na Slovensku bežne zaužívané, aj keď v súčasnosti nie veľmi časté, jeho nositeľov oslovujeme Stano, Stanko, Stando.

Štefan

Štefan – je skúsený, je gréckeho pôvodu a v preklade znamená “víťaz”. Štefan bol svätcom a zároveň patrónom koní. S nositeľmi tohto skôr dedičného mena sa dnes stretávame pomenej, aj keď v minulosti bolo na Slovensku obľúbené a rozšírené.

Svätopluk

Svätopluk – je nepredvídateľný, má slovanský pôvod a jeho význam je “silný v plukoch”, “veľký medzi bojovníkmi”. Nositeľov tohto u nás v súčasnosti ojedinelého krstného mena oslovujeme Sväťo, Sväťko.

Svetozár

Svetozár – je šarmantný, má slovanský pôvod a jeho význam je “žiariaci”. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Sveťo, Sveťko.

Tadeáš

Tadeáš – je rozumný, má hebrejský pôvod a jeho význam je “šikovný”, “rozumný” alebo “smelý”, “odvážny”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame výnimočne. Oslovujeme ich Tado, Ted, Tadeáško.

Teodor

Teodor – vedie intenzívny život, má grécky pôvod a v preklade znamená “boží dar, bohom darovaný”. S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame iba málokedy a oslovujeme ich Teo, Tedy, Tody.

Tibor

Tibor – je optimista, má latinský pôvod a znamená “muž pochádzajúci z latinského mesta Tibur”. Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Tibi, Tibino, Tiborko, Tibko.

Tichomír

Tichomír – je tajnostkár, má slovanský pôvod a v preklade znamená “tichý mier (svet)”. Na našom území nositeľov tohto mena registrujeme málokedy. Oslovujeme ich Timi, Timko, Miro.

Timotej

Timotej – je otvorený vonkajšiemu svetu, má grécky pôvod a v preklade znamená “uctievajúci Boha”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame len občas a oslovujeme ich Tim, Timko, Timino, Timotejko.

Tomáš

Tomáš – je úprimný, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “dvojča”. Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Tom, Tomi, Tomino, Tomáško.

Urban

Urban – má herecké vlohy, má latinský pôvod a význam mena je “mestský, mešťan”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame na našom území len výnimočne.

Václav

Václav – je vyhranený, má slovanský pôvod a jeho význam je “viac slávny”. Toto meno je obľúbené najmä v Čechách, na Slovensku sa vyskytuje zriedkavo. Nositeľov oslovujeme Václavko, Vašo, Slávko.

Valentín

Valentín – je zmyselný, má latinský pôvod a v preklade znamená “silný”, “zdravý”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame na našom území málokedy.

Valér

Valér – je sám sebou, má latinský pôvod a význam mena je “silný, zdravý”. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame výnimočne.

Vasil

Vasil – je rozhľadený. Mužské ruské a ukrajinské meno Vasil má grécky pôvod a jeho význam je “kráľovský”. Na Slovensku je veľmi ojedinelé.

Vavrinec

Vavrinec – je vyrovnaný, je to západoslovanské meno, prevzaté z latinčiny a jeho význam je “pochádzajúci z mesta Lorenta”. Veľa mužov s týmto menom na Slovensku nenájdeme, ale ak predsa, tak ich oslovujeme Vavro, Vavrino, Vavruš.

Vendelín

Vendelín – je príčinlivý, je odvodené z nemeckého mena Wendelmar a znamená “polabský Slovan”. S nositeľmi tohto mena sa stretávame na našom území len výnimočne a oslovujeme ich Vendo, Vendelínko.

Viktor

Viktor – je svedomitý, má latinský pôvod a jeho význam v preklade je “víťaz”. Nositeľov tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Viki alebo Viktorko.

Viliam

Viliam – je predvídavý, má nemecký pôvod a jeho význam je “muž s pevnou vôľou”. Na území Slovenska je toto meno v súčasnosti menej početné.

Vincent

Vincent – vie “premeniť vodu na víno”, má latinský pôvod a v preklade znamená “víťaziaci, premáhajúci”. S nositeľmi tohto mena sa u nás stretávame ojedinele a oslovujeme ich Vincko, Vinco. Vincentovia.

Vít

Vít – je nestály, má latinský pôvod a význam mena je “veselý, neposedný”. Nositeľov tohto na Slovensku zriedkavého mena oslovujeme Vít, Viťo, Viťko.

Víťazoslav

Víťazoslav – je neistý, je to novšie slovenské meno a jeho význam je “slávny víťaz”. Nositeľov tohto menej častého mena oslovujeme Viťo, Vitko.

Vladimír

Vladimír – neslobodno ho do niečoho tlačiť, má slovanský pôvod a jeho význam je “vládni svetu”, “veľký vládca”. Nositeľov tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Vladko, Vlado.

Vladislav

Vladislav – rád sníva, má slovanský pôvod a v preklade znamená “sláviaci vládu.” Nositeľov tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme Vlado, Vladko, Slavko.

Vlastimil

Vlastimil – je záhadný, má slovanský pôvod a znamená “milujúci moc, vládu”. Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Vlasto, Vlastík.

Vojtech

Vojtech – je prívetivý, má slovanský pôvod a význam mena je “tešiteľ vojska”. Nositeľov tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme Vojto, Vojtko.

Vratislav

Vratislav – je obetavý, má slovanský pôvod a význam mena je “oslavujúci návrat” alebo “ten, ktorý vráti slávu”. Nositeľov tohto nevšedného mena oslovujeme Vratko, Vraťo.

Vratko

Vratko – je výstredný, je to slovenské meno a je pôvodnou domácou podobou slovanského mena Vratislav. V preklade znamená “vráti slávu” a s nositeľmi tohto mena sa u nás stretávame málo.

Zdenko

Zdenko – je náladový, má český pôvod a vo voľnom preklade znie ako “tu slávny”, “oslavujúci dielo””. Nositeľov tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Zdeno, Zdenko.

Žigmund

Žigmund – je vytrvalý, má nemecký pôvod a v preklade znamená “ochranca víťazstva”. Nositeľov tohto na Slovensku skôr výnimočného mena oslovujeme Žigo.

Zlatko

Zlatko – je gurmán. S nositeľmi mužského mena Zlatko sa stretávame výnimočne. Jeho pôvod je slovanský a význam tohto mena je “zlatý”.

Zoltán

Zoltán – rád riskuje, má turecký pôvod a význam mena je “moc”. Nositeľov tohto hlavne v maďarsky hovoriacich oblastiach Slovenska rozšíreného mena oslovujeme Zoli, Zolko, Zolo.